preventavir

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ - ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

 • Абитор Гиперлипидемия. Коррекция повышенного уровня общего холестерина, ЛПНП-холестерина, аполипопротеина В и три глицеридов у больных с первичной гиперхолестеринемией, гетерозиготной семейной и несемейной гиперхолестеринемией и смешанной (комбинированной) гиперлипидемией (тип IIa и IIb) при неэффективности не медикаментозных мероприятий, для снижения уровня общего холестерина и ХС ЛПНП у пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией как дополнение к другим средствам коррекции уровня липидов в случае неэффективности таких средств; как дополнение к диете для лечения пациентов с повышенным уровням три глицеридов (тип IV) и пациентов с первичной дисбеталипопротеинемией (тип III) при неэффективности не медикаментозных мероприятий. Ишемическая болезнь сердца. Вторичная профилактика ишемической болезни сердца, снижение риска инфаркта миокарда,…
  Абитор в аптеках
 • Ази-атор Показання. як доповнення до дієти з метою зниження підвищеного рівня загального  холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької щільності (Х-ЛНЩ), аполіпопротеїну В і три гліцеридів з метою збільшення холестерину ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛВЩ) у хворих з первинною гіперхолестеринемією, комбінованою (змішаною) гіперліпідемією та гетерозиготною і гомозиготною родинною гіперхолестеринемією у тих випадках, коли дієта й інші не медикаментозні методи не забезпечують очікуваного ефекту.
  Ази-атор в аптеках
 • Азтор Как дополнение к диете для лечения пациентов с повышенным уровнем общего холестерина, ХС-ЛПНП, аполипопротеина, три глицеридов, с целью увеличения ХС-ЛПВП у больных с первичной гиперхолестеринемией (гетерозиготная семейная и не наследственная гиперхолестеринемия), комбинированной (смешанной ) гиперлипидемией (Фредриксоновский тип IIа и IIb), повышенным уровням три глицеридов в сыворотке крови (Фредриксоновский тип IV) и больных с дисбеталипопротеинемией (Фредриксоновский тип III) в случаях, когда диета не обеспечивает надлежащего эффекта. Для снижения уровня общего холестерина и ХС ЛПНП у больных с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, когда диета и другие немедикаментозные средства не обеспечивают надлежащего эффекта. Пациентам без клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний, с наличием или отсутствием дислипидемии,…
  Азтор в аптеках
 • Акорта Первичная гиперхолестеринемия (тип IIа, включая семейную гетерозиготную гиперхолестеринемию) или смешанная гиперхолестеринемия (тип IIb) в качестве дополнения к диете, когда диета и др. немедикаментозные методы лечения (физические упражнения, снижение массы тела) недостаточны. Семейная гомозиготная гиперхолестеринемия в качестве дополнения к диете и др. холестеринснижающей терапии (ЛПНП-аферез) или в случаях, когда подобная терапия пациенту не подходит.
  Акорта в аптеках
 • Актастатин Показання: первинна гіперхолестеринемія (гетерозиготна сімейна і несімейна гіперхолестеринемія, за Фредеріксоном тип ІІа). Змішана гіперліпідемія (за Фредеріксоном тип ІІb та ІІІ). Дисбеталіпопротеїнемія (за Фредеріксоном тип ІІІ) в якості комбінованої терапії з дієтою. Сімейна ендогенна гіпертригліцеридемія (за Фредеріксоном тип ІV), резистентна до дієтичних методів лікування. Гомозиготна спадкова гіперхолестеринемія (як додаток до гіполіпідемічної терапії, у т.ч. аутогемотрансфузії очищеної від ЛПНЩ крові).Вторинна профілактика ішемічної хвороби серця (ІХС) з метою зниження сумарного ризику серцево-судинних ускладнень.
  Актастатин в аптеках
 • Аллеста Показання: Гіперхолестеринемія. Лікування первинної гіперхолестеринемії або змішаної дисліпідемії, як доповнення до дієти, коли відповідь на дієту та інші немедикаментозні засоби лікування (наприклад фізичні вправи, зниження маси тіла) є недостатньою. Лікування гомозиготної сімейної гіперхолестеринемії як доповнення до дієти та іншого ліпідознижувального лікування (наприклад аферезу ліпідів низької щільності) або, якщо такі методи лікування не є належними. Серцево-судинна профілактика. Зниження ризику летальності у пацієтів із серцево-судинним захворюванням та захворюваності у пацієнтів з явною атеросклеротичною серцево-судинною хворобою або цукровим діабетом з нормальними або підвищеними рівнями холестерину, як додаткова терапія для корекції інших факторів ризику та до іншої кардіопротективної терапії.
  Аллеста в аптеках
 • Амвастан Как дополнение к диете для лечения пациентов с повышенным уровнем общего холестерина, ХС-ЛПНП, аполипопротеина Б, триглицеридов, с целью увеличения холестерин-липопротеинов высокой плотности у больных с первичной гиперхолестеринемией (гетерозиготная семейная и ненаследственная гиперхолестеринемия), комбинированной (смешанной) гиперлипидемией (Фредриксоновский тип IIa и IIb), повышенным уровнем триглицеридов в сыворотке крови (Фредриксоновский тип IV) и больных с дисбеталипопротеинемией (Фредриксоновский тип iii) в случаях, когда диета не обеспечивает надлежащего ефекту.Для снижение уровня общего холестерина и ХС ЛПНП у больных с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, когда диета и другие немедикаментозные средства не обеспечивают надлежащего ефекту.Пациентам без клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний, с наличием или отсутствием дислипидемии, но которые имеют несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как курение, артериальная гипертензия, сахарный диабет , низкий уровень ХС ЛПВП или наличие в семейном анамнезе сердечно-сосудистые заболевания в молодом возрасте, с целью: - снижение риска летальных проявлений ишемической болезни сердца и нелетального инфаркта миокарда - Снижение риска возникновения инсульта - снижение риска возникновения стенокардии и необходимости выполнения процедур реваскуляризации миокарда.Пациентам с клиническими симптомами коронарных заболеваний аторвастатин показан для: - снижения риска развития нелетального инфаркта миокарда - снижение риска развития летального и нелетального инсульта - снижение риска при проведении процедур реваскуляризации - снижение риска госпитализации по поводу застойной сердечной недостаточности - снижение риска возникновения стенокардии.Диты (10-17 лет) Амвастан назначают как дополнение к диете для снижения уровня общего холестерина, ХС-ЛПНП и аполипопротеина Б у мальчиков и девочек в постменархиальный период, в возрасте от 10 до 17 лет, с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией, даже при условии соблюдения адекватной диеты, если: а) уровень ХС ЛПНП остается? 190 мг / дл Абобо) уровень Х-ЛПНП остается? 160 мг / дл и : - в семейном анамнезе отмечено возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте, - больные дети имеют два или более других факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
  Амвастан в аптеках
 • Амлостат Для предотвращения сердечно-сосудистых нарушений в пациентов с артериальной гипертензией с тремя сопутствующими факторами сердечно-сосудистого риска: с уровнями холестерина от нормальных до умеренно повышенных, без клинических проявлений ишемической болезни сердца, когда согласно действующим указаниям по лечению считается соответствующим комбинированное применение S (- ) амлодипин и низкой дозы аторвастатину.У случае неэффективности диеты и других нефармакологических мероприятий.
  Амлостат в аптеках
 • Ангионорм Показання: У складі комплексної терапії захворювань, що супроводжуються судинними порушеннями, такими як підвищення агрегації тромбоцитів (тромбози, тромбоемболії), порушення проникності капілярів і мікроциркуляції (тромбози капілярів), порушення венозного кровообігу (варикозне розширення вен, посттромботичний синдром, тромбофлебіти).
  Ангионорм в аптеках
 • Астин Гиперлипидемия; в случаях, когда нет удовлетворительного ответа лишь на диету и другие нефармакологические мероприятия; для снижения повышенных уровней общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности и аполипопротеина В у пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, первичной гиперлипидемией типа IIа и IIb, включая полигенную гиперхолестеринемию, гетерозиготную семейную гиперхолестеринемию и смешанную гиперлипидемию.
  Астин в аптеках
 • Атероклефит Лекарственный препарат показан к применению при слабой форме гиперлипидемии 2-го типа, а также для профилактики атеросклероза, образования бляшек. Препарат может быть назначен при комплексном лечении сердечно сосудистых заболеваний, для улучшения функции сердечной деятельности
  Атероклефит в аптеках
 • Атокор Показания: дополнение к диете с целью снижения повышенного уровня общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, аполипопротеина В и три глицеридов у больных с первичной гиперхолестеринемией, комбинированной (смешанной) гиперлипидемией и гетерозиготной и гомозиготной семейной гиперхолестеринемией в тех случаях, когда диета и другие немедикаментозные методы не обеспечивают надлежащего эффекта.
  Атокор в аптеках
 • Аторвакор Показания: для снижения уровня общего ХС, ХС ЛПНП, аполипопротеина В, повышения уровня ХС ЛПВП у больных с первичной гиперхолестеринемией, гетерозиготной семейной и несемейной гиперхолестеринемией и комбинированной гиперлипидемией (типы ІІа и ІІb по Фредриксону) и гомозиготной семейной гиперхолестеринемией при неэффективности диеты...
  Аторвакор в аптеках
 • Аторвастатин Пфайзер Показания: уменьшение риска возникновения инфаркта миокарда; уменьшение риска возникновения инсульта; уменьшение риска проведения процедур реваскуляризации и стенокардии. Для пациентов с сахарным диабетом II типа и без клинически выраженной ишемической болезни сердца, но с несколькими факторами риска развития ишемической болезни сердца, такими как ретинопатия, альбуминурия, курение или артериальная гипертензия.... 
  Аторвастатин Пфайзер в аптеках
 • Аторвастатин Ратиофарм Как дополнение к диете для лечения пациентов с повышенным уровнем общего холестерина, холестерин-липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), аполипопротеина Б, триглицеридов с целью увеличения холестерин-липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) у больных с первичной гиперхолестеринемией (гетерозиготная семейная и ненаследственная гиперхолестеринемия), комбинированной (смешанной) гиперлипидемией (Фредриксоновский тип IIa и IIb), повышенным уровнем триглицеридов в сыворотке крови (Фредриксоновский тип IV) и больных с дисбеталипопротеинемией (Фредриксоновский тип iii) в случаях, когда диета не обеспечивает надлежащего ефекту.Для снижение уровня общего холестерина и Х-ЛПНП у больных с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, когда диета и другие немедикаментозные средства не обеспечивают надлежащего ефекту.Пациентам без клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний, с наличием или отсутствием дислипидемии, но которые имеют несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как табакокурение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, низкий уровень ХС ЛПВП или наличие в семейном анамнезе информации о заболевании сердечно-сосудистые болезни в молодом возрасте с целью: - снижения риска фатальных проявлений ишемической болезни сердца и нефатального инфаркта миокарда - уменьшение риска возникновения инсульта; -Уменьшение риска возникновения стенокардии и необходимости выполнения процедур реваскуляризации миокарда.Диты (10-17 лет) .Аторвастатин-ратиофарм назначается как вспомогательное средство к диете для снижения уровня общего холестерина, Х-ЛПНП и аполипопротеина Б у мальчиков и девочек в постменархиальный период в возрасте от 10 до 17 лет с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией, если даже при условии соблюдения адекватной диетиа) уровень х-ЛПНП остается? 190 мг / дл (1,90 г / л) Абобо) уровень х-ЛПНП остается? 160 мг / дл (1 6 г / л) и: - в семейном анамнезе имеет место возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте, - в больных детей два или более других факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (курение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, низкий уровень Х-ЛПВП или наличие в семейном анамнезе информации о заболевании сердечно-сосудистые болезни в молодом возрасте).
  Аторвастатин Ратиофарм в аптеках

Новости медицины:


Резерв лекарств 0 шт.